Odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze

odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze

Jaka jest odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze?

Górny Śląsk to obszar bogaty w złoża węgla kamiennego. Na terenie całego województwa znajdziemy zakłady górnicze. Ten rodzaj działalności nie pozostaje bez wpływu na środowisko i okoliczne miasta. Toteż zagadnienie szkód górniczych nie jest obce mieszkańcom i przedsiębiorcom na śląsku. Kopalnie muszą liczyć się z ryzykiem konieczności naprawienia szkody i przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli Twój dom został uszkodzony przez szkody górnicze, wypełnij formularz zgłoszeniowy i skorzystaj z darmowej konsultacji z prawnikiem.

Bezpłatna konsultacja z prawnikiem!

Skontaktuj się z nami!

Odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze

odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze

Aby w ogóle można było mówić o odpowiedzialności za szkody górnicze jednocześnie muszą wystąpić trzy warunki:

·        Musi dojść do zdarzenia, które mogłoby spowodować powstanie szkody;

·        Szkoda powstała;

·        Istnieje związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem.

Zdarzeniem, o którym mowa jest ruch zakładu górniczego, czyli zespół środków, które służą bezpośrednio do wydobywania złóż z kopalni.

Za szkodę wyrządzoną w ten sposób można uznać:

·        Uszkodzenia nieruchomości np. pęknięte ściany, osunięcia, pochylenie budynku, uszkodzenia dachu;

·        Uszkodzenia ogrodzeń;

·        Uszkodzenia upraw i gruntów leśnych.

Niestety nikt nie może żądać wstrzymania ruchu zakładu górniczego, więc nie ma możliwości aby uniknąć szkód górniczych. Na szczęście prawo umożliwia dochodzenia przez pokrzywdzonych odszkodowania lub żądania przywrócenia stanu poprzedniego.

Prawo geologiczne i górnicze – zmiana terminu przedawnienia roszczeń

odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze

Dnia 1 stycznia 2012 roku znowelizowane zostały zapisy ustawy prawo geologiczne i górnicze, które wpłynęły na zmianę terminów przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody. Przed tym dniem obowiązywał trzyletni termin przedawnienia, który liczony był od momentu dowiedzenia się o szkodzie. W tej chwili art. 149 ustawy prawo geologiczne i górnicze określa aż pięcioletni termin przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych, również od momentu dowiedzenia się o szkodzie

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego

Jednak nie w każdym przypadku przedawnienie obowiązuje poszkodowanego. W niektórych przypadkach sąd może uznać zarzut przedawnienia za nadużycie prawa podmiotowego wynikające z przepisów prawa cywilnego. Wówczas poszkodowany nadal może wnosić o naprawę szkód górniczych. Będzie to miało miejsce w przypadku na przykład celowego opóźniania postępowania ugodowego przez kopalnię.

Jednak aby w ogóle wkroczyć na droge sądową poszkodowany musi skorzystać z postępowania ugodowego. Po złożeniu wniosku do odpowiedniej kopalni prawdopodobnie odbędą się oględziny uszkodzeń nieruchomości poszkodowanego, a jeśli zakład uzna ugodę za zasadną zaproponuje odszkodowanie. W przypadku odmowy naprawienia szkody albo braku reakcji na wniosek ugodowy poszkodowany może skierować sprawę do sądu.

Szkodę wyrządzoną ruchem zakładu górniczego najczęściej naprawia się poprzez przywrócenie stanu poprzedniego. Jednak nowelizacja ustawy umożliwia poszkodowanym wybór sposobu naprawienia szkody. Jeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości powrotu do stanu poprzedniego lub poszkodowanemu nie odpowiada taki sposób załatwienia sprawy, wówczas dopuszczalne jest naprawienie szkód górniczych za sprawą odszkodowania pieniężnego.

odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze

Szkody górnicze – co w przypadku likwidacji kopalni?

Choć ostatnie lata bogate były w zmiany w polskim górnictwie, to ani restrukturyzacja ani likwidacja kopalni nie zmienia sytuacji poszkodowanego. Wówczas powstaje pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za szkody górnicze? Odpowiedź można znaleźć w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze.  

Za naprawienie szkód w takim przypadku odpowiada ten przedsiębiorca, który w dniu dowiedzenia się o szkodzie prowadzi na terenie wystąpienia szkody wywołanej ruchem zakładu górniczego działalność górniczą. Natomiast, jeśli na danym terenie nie są prowadzone już żadne działalności ruchu zakładu górniczego, wówczas odpowiedzialność ponosi skarb państwa.

Dodatkowo powołano Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, która w ramach swoich zadań z dniem nabycia mienia nabywa również zobowiązania związane ze szkodami spowodowanymi ruchem zakładu górniczego i to ona ponosi za nie odpowiedzialność.

dniu ujawnienia

„Prawnik” świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Zawieramy korzystne ugody z kopalnią , jeżeli to koniecznie reprezentujemy naszego klienta w sądzie. Nasi adwokaci reprezentujący klientów ubiegających się odszkodowania za szkody górnicze, posiadają wieloletnie doświadczenie potwierdzone dziesiątkami uzyskanych odszkodowań. To co nas cechuje to minimum formalności i maksimum skuteczności w uzyskiwaniu odszkodowań.