Szkody górnicze

Teraz tylko 12% premii od sukcesu!!

Bez opłaty wstępnej! Zadzwoń 720 838 100

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań za straty powstałe na skutek szkód górniczych.

Szkody górnicze są nieuchronnym efektem eksploatacji złóż węgla kamiennego, wpływ robót podziemnych na budynki mieszkalne, gospodarcze oraz powierzchnię terenu i pola uprawne może mieć bardzo poważne konsekwencje. Warto wiedzieć, że kopalnia jest zobowiązana do zrekompensowania strat powstałych na skutek działalności zakładu górniczego.

Odszkodowanie

Mimo, że często straty poniesione w wyniku eksploatacji górniczej są znaczne, uzyskanie odszkodowania nie jest łatwe. Kopalnia często zaniża wartość wyrządzonej szkody, a naprawy mające na celu przywrócenie do stanu poprzedniego wykonuje jedynie powierzchownie. Warto przy dochodzeniu odszkodowania za wyrządzone szkody skontaktować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże wycenić straty i uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. Przy przywróceniu stanu poprzedniego bardzo często przedsiębiorca prowadzący remont na zlecenie kopalni wykonuje naprawę szkody bardzo niedbale. Ugoda zawarta z kopalnią może nie pokrywać napraw wszystkich obiektów budowlanych takich jak garaże lub budynki gospodarcze, skutki eksploatacji górniczej mogą sięgać poza budynek mieszkalny. Każdy przypadek warto osobno przeanalizować tak, aby pociągnąć zakład górniczy do pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia wszystkich budynków. Naprawa szkody górniczej może obejmować przywrócenie do stanu poprzedniego lub wypłacenie rekompensaty pieniężnej. Warto zauważyć, że to osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wyboru sposoby w jaki szkoda górnicza zostanie naprawiona. W wielu sytuacjach w przypadku wyrządzonej szkody znacznych rozmiarów warto ubiegać się o odszkodowanie w formie pieniężnej, często bywa to skuteczniejsze niż naprawienie szkody i przywrócenie stanu poprzedniego.

sprawach spornych

Co zrobić kiedy kopalnia odmówiła wypłaty odszkodowania?

Po wyczerpaniu postępowania ugodowego, kiedy kopalnia odmawia wypłaty odszkodowania lub propozycja jest dla nas nie do przyjęcia możemy skierować naszą sprawę do sądu. W sądzie zazwyczaj walczymy o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Jest to korzystniejsze rozwiązanie, ponieważ z wypłaconych środków możemy sami sfinansować remont nieruchomości, korzystając z wysokiej jakości materiałów i usług najlepszych fachowców.

Rekompensatę ustala się z uwzględnieniem wartości nakładów

Należy pamiętać, że Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów. Czyli odszkodowanie zostanie powiększone o dotychczasowe wydatki, które ponieśliśmy na skutek działania zakładów górniczych.

Co obejmuje wniosek o naprawę szkód górniczych?

Każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o naprawienie szkody powstałej przez działalność kopalni! Ciągłe wstrząsy i tąpnięcia powodują osłabienie struktury budynku. Najczęstsze szkody górnicze to uszkodzone fundamenty, popękane ściany, sypiący się tynk lub zniszczony komin. Szkody górnicze jednak to nie tylko uszkodzone budynki. Straty uprawniające do rekompensaty od kopalni obejmują, także osunięcia, uszkodzenia obiektów budowlanych i instalacji naziemnych, zniszczenia pól uprawnych, podtopienia lub przesuszenia gruntów. Wszelkie straty jakie ponieśliśmy z powodu destruktywnej działalności kopalni dają nam możliwość ubiegania się o rekompensatę.

następcy prawnego

Terminy przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych

Zgodnie z art. 149 ustawy Prawo geologiczne i górnicze termin przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych wynosi 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. Poprzednio obowiązujące przepisy odsyłały wprost do Kodeksu cywilnego, który dla roszczeń z czynów niedozwolonych stanowił 3-letni termin przedawnienia liczony od dnia dowiedzenia się o szkodzie. Co istotne, do spraw o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, które wystąpiły przed 2012 r. czyli przed wejściem w życie nowego Prawa górniczego i geologicznego, należy stosować przepisy poprzednio obowiązującej ustawy prawo geologiczne i górnicze. Nasi eksperci pomogą Państwu ocenić czy roszczenie jest przedawnione i doradzą jakie kroki podjąć w celu uzyskania odszkodowania.

związku przyczynowego

Ile kosztuje uzyskanie odszkodowania za szkody związane z wydobyciem?

Zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, takich jak opłaty od pism czyli 5% wartości przedmiotu sporu przy pozwie czy wydatków na zaliczki na poczet dowodu z opinii biegłego. Oznacza to, że tego rodzaju sprawy są w zasadzie darmowe.

Wynagrodzenie naszych adwokatów stanowi głównie ustalony z klientem procent od wartości uzyskanego odszkodowania. Staramy się dostosować do możliwości finansowych klienta, tak, aby nie obciążyć pod miarę jego budżetu. Współpraca z wieloma adwokatami, radcami i prawnikami powoduję, że jesteśmy w stanie zaproponować jedne najkorzystniejszych cen na rynku zapewniając jednocześnie bardzo wysoką jakość usług.

Specjalista od szkód górniczych

Kiedy ponieśliśmy straty spowodowane ruchem zakładu górniczego powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty. W sprawach dotyczących szkód górniczych wymagana jest doskonała znajomość znowelizowanej Ustawy prawo geologiczne oraz bogate doświadczenie. Nasi adwokaci prowadzą sprawy o odszkodowania od wielu lat, ich wiedza i doświadczenie pozwolą uzyskiwać maksymalnie wysokie odszkodowania, adekwatne do poniesionych szkód.

dniu ujawnienia

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Zawieramy korzystne ugody z kopalnią , jeżeli to koniecznie reprezentujemy naszego klienta w sądzie. Nasi adwokaci reprezentujący klientów ubiegających się odszkodowania za szkody górnicze, posiadają wieloletnie doświadczenie potwierdzone dziesiątkami uzyskanych odszkodowań. To co nas cechuje to minimum formalności i maksimum skuteczności w uzyskiwaniu odszkodowań. Dochodzimy odszkodowań na terenie całego Śląska, wszędzie tam gdzie obiekty budowlane zostały uszkodzone na skutek ruchu zakładu górniczego. Reprezentujemy poszkodowanego w sądzie i poza nim. Negocjujemy z kopalnią, a w razie potrzeby reprezentujemy klienta w sądzie.